כללי מועדון לקוחות יבנה שעוני קבוצת יבנה  להלן: “שעוני קבוצת יבנה” או ״המועדון״ ( מנוהל ע״י קבוצת יבנה, קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע”מ” (570001297)  )

הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והן מתייחסות, כמובן, גם לנשים. למדיניות הפרטיות ראה סעיף 5 לתקנון. .1

 1. חברות במועדון לקוחות שעוני קבוצת יבנה
 • כל אדם יחיד אשר מלאו לו 18 שנים רשאי לבקש להצטרף למועדון. שעוני קבוצת יבנה תהיה רשאית לדחות, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק את סירובה. מובהר, כי ההצטרפות למועדון וקבלת הטבות מועדון מכוחו, הינם ללקוחות פרטיים לשימוש אישי משפחתי בלבד ואינם ניתנים ללקוחות עסקיים (על פי קביעתה והגדרתה הבלעדית של שעוני קבוצת יבנה), אלא אם יוחלט אחרת על ידי שעוני קבוצת יבנה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • כל אדם המעוניין להיות חבר המועדון, מוזמן לגשת לאחד מנקודות המכירה ולהירשם בקופה או בעמדת שרות לקוחות או להיכנס לאתר האינטרנט של שעוני קבוצת יבנה בכתובת, adiwatches.co.il  www.emboss.co.il  , www.the-duchesses.com  אתר שעוני קבוצת יבנה” או “האתר”.
 • הלקוח ימלא את פרטיו האישיים במסך ההצטרפות ויקבל מספר חבר, כאשר מילוי מס’ זהות וטלפון נייד עדכני הינם שדות חובה.
 • החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 1.  הטבות המועדון
 • החברות במועדון מזכה בהטבות, קופונים או מבצעים שונים, אשר יפורסמו ע״י שעוני קבוצת יבנה מפעם לפעם (להלן: “הטבות מועדון” )
 • ההטבות יחולו רק על מותגי שעוני קבוצת יבנה בלבד ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • מימוש הטבות מועדון הינה מותנת לחבר המועדון בלבד ולא ניתנת להעברה.
 • תנאי למימוש הטבות המועדון הינו הזדהות כחבר המועדון שעוני קבוצת יבנה, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה או ברכישה באינטרנט באמצעות אתר שעוני קבוצת יבנה אונליין.
 • להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על כלל הטבות המועדון, והכל אלא אם צוין אחרת בפרסום ובכפוף לתנאי ההטבה:
  • מימוש הטבת המועדון כפוף למגוון הקיים בכל נקודת מכירה ולמצוין בתנאי ההטבה.
  • מימוש הטבת המועדון ניתן בנקודות המכירה ו/או החנויות ו/או בשעוני קבוצת יבנה אונליין, כפי שיצוין בתנאי ההטבה.
  • מחירו הקודם או הרגיל (ללא הטבת המועדון) של מוצר מצוין בשילוט בנקודת המכירה.
  • ההטבה תחול בנוסף להטבות האחרות.
  • התמונות המופיעות בדיוורים ובפרסומים השונים הינן להמחשה בלבד.
  • מימוש הטבת מועדון מסוג הטבת כמות )כגון, קנה קבל, מוצר שני בהנחה, שלושה מוצרים במחיר X, וכדומה( מותנה ברכישת כמות הפריטים מהסוג שבהטבת המועדון.
  • מימוש הטבת המועדון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בחנות / המצוינת בהטבה.
  • הטבת מועדון שלפי נתוני הרשת פקעה או מומשה, לא תכובד.
  • הטבת המועדון הינה אישית לחבר המועדון ואינה ניתנת להעברה
  • לא ניתן לממש הטבות מועדון בגין רכישה סיטונאית של מוצרים ו/או שירותים באיזה מהחנויות. ״רכישה סיטונאית״: רכישה של מוצרים ו/או שירותים בכמות העולה על הכמות הסבירה לצרכן בודד, כפי שתוגדר על ידי שעוני קבוצת יבנה מעת לעת. החלטת שעוני קבוצת יבנה באשר לסיווג עסקה כלשהי כרכישה סיטונאית תחשב כנכונה ותהווה הוכחה לכאורה כלפי החבר.
  • הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את הטבת המועדון בכל עת.

 

 • החבר יהיה אחראי להתעדכן בנהלי וכללי המועדון, המתעדכנים על פי החלטת שעוני קבוצת יבנה מעת לעת, ע״י בדיקה באתרי שעוני קבוצת יבנה או ביצירת קשר עם שרות הלקוחות בטלפון 050-8990012
 • שעוני קבוצת יבנה תהיה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של המועדון לצורך מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ״י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.
 • מובהר, כי שעוני קבוצת יבנה רשאית להפסיק את מתן הטבות המועדון ו/או לשנות את אופיין ו/או אופן חישוב ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, ולא תישמע מאת הלקוח כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההטבות בהצטרפות כחבר המועדון ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.

 

 1. פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים
 • בהצטרפותו למועדון החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון “)המידע”), יישמר במאגרי המידע של שעוני קבוצת יבנה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, שעוני קבוצת יבנה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של שעוני קבוצת יבנה.
 • שעוני קבוצת יבנה תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים (כל עוד צדדים שלישיים כאמור יתחייבו לשמור על פרטי המשתמש האישיים באופן נאות וכנדרש על -פי דין), הנותנים שירות לשעוני קבוצת יבנה, לצורך תפעול ההסדרים הנוגעים למועדון ו/או לחברי המועדון ולהסדרים המפורטים בתקנון זה. שעוני קבוצת יבנה רשאית להסתייע בשירותים של ספקים חיצוניים באספקת שירותיה, אשר יתכן שתהיה גם להם גישה למידע אודות המשתמש, כפוף לכך שניתן לעשות שימוש במידע לצרכי תפעול ההסדרים נשוא הסכם זה בלבד.
 • על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, שעוני קבוצת יבנה תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
 • בהתאם להסכמת החבר כדין, שעוני קבוצת יבנה תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו״ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון(באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים SMS, פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון) וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.
 • החבר יהיה אחראי לדווח לשעוני קבוצת יבנה בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. שעוני קבוצת יבנה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.
 • החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
 • חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות שעוני קבוצת יבנה ע״י הודעה בכתב שתכלול פרטי הזדהות מלאים לרבות מס’ זהות וטלפון נייד. החבר יגרע ממאגר המידע תוך 30 ימים ממועד קבלת הודעתו.
 • חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או באמצעות פניה בכתב למוקד שירות הלקוחות של המועדון במספר 050-8990012 או במייל kytsupport@kv-yavne.co.il ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. לצרכי זיהוי הפונה, החבר יצרף לפנייתו פרטי זיהוי מלאים לרבות מס’ זהות וטלפון נייד. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת בהקדם האפשרי תוך 3 ימי עבודה.

 

 

 1. ביטול רכישה על ידי חבר מועדון:
 • בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010, ביטול עסקה רכישת מוצר יהיה בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
  • מחירם עולה על 50 ₪.
  • הם לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש. ברוב המקרים החזרת המוצר/ים באריזתם המקורית, גם אם היא נפתחה, היא ראיה מספקת לאי עשיית השימוש בהם. אריזה מקורית מוגדרת כך: “חפץ וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן, כעטיפה למוצר שייצר או שייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר”.
  • המוצר הוחזרו לעוסק.

 

 • בעת ביטול עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק. ככל שלא מדובר באחד משלושת דרכי הוכחה אילו, הצרכן יכול להציג הוכחה אחרת, אך היא צריכה להעיד על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 • בעת מימוש זכות ביטול עסקה, תבוצע השבה הדדית –בהתאם לאופן התשלום.
 • בהתאם להוראות החוק, שעוני קבוצת יבנה תגבה דמי ביטול בסכום של 5% מערך המוצר/שירות או 100 ₪ לפי הנמוך.

 

 1. ביטול חברות במועדון
 • שעוני קבוצת יבנה תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה שאמצעי תשלום אשר נמסרו לשעוני קבוצת יבנה על-ידי החבר לא כובדו ע״י בנקים, חברות אשראי וכיוצ״ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון ולאחר אימות זהותו. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש, במשרדי שעוני קבוצת יבנה ולאחר אימות זהותו כאמור לעיל.
 • שעוני קבוצת יבנה תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה כפי שנדרש על-פי דין, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה.

 

 1. כללי
 • שעוני קבוצת יבנה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכלל זאת הזכות לפרש את הוראותיו, בכפוף לדין. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בשעוני קבוצת יבנה או באתר האינטרנט שכתובתוadiwatches.co.il  www.emboss.co.il  , www.the-duchesses.com   שעוני קבוצת יבנה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון, שם התכנית וכיוצ״ב בכל עת.
 • דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת הרשת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על שעוני קבוצת יבנה, למעט במקרים של התחייבות של חברה נוספת הכלולה או השותפה במועדון, אז תהיה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, ברור כי החבר יהא מנוע מלתבוע את שעוני קבוצת יבנה בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו.
 • מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של שעוני קבוצת יבנה, הפועלים מטעמה וצדדים שלישיים רלוונטיים. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל שעוני קבוצת יבנה לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד שעוני קבוצת יבנה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 • הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות שעוני קבוצת יבנה כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
 • כתובת הרשת לעניין המועדון הינה: שעוני קבוצת יבנה קבוצת יבנה ד.נ אבטח, מיקוד 7923300

כתובת דואר אלקטרוני: kytsupport@kv-yavne.co.i  טלפון מוקד שירות לקוחות: 050-8990012;